6.23.2009

கொஞ்ச நேரத்துக் கவிதைகள்

அமைதி

ஓவர் டைம்
சம்பளத்திற்காய்
அடிக்கடி தொலைந்து
போகிறது
ஒய்வு...தேவை

சீதனத்துடன்
ஒரு போனஸ்
பரிசு
அழகு...புன்னகை

உன்
உதடு நிரம்பி
வழிகிறது
என் உயிர்
புன்னகை....

No comments: