8.31.2011

என்னோடு பேசுகிறேன்

மற்றவர்களுக்குப்
பிடிக்கிறதோ இல்லையோ
எனக்குப் பிடித்தபடியே
வாழவேண்டும்

என்னோடு நான்
பேசும்
வார்த்தைகள்
கடவுளுக்குக் கூட
கேட்காத
ரகசியம்

கடவுளைவிட
சக்தி
வாய்ந்தது
எனக்கு நான்

மரணம்
எனக்கு
இன்னொரு
பிறப்பாக
இருக்கட்டும்