5.20.2009

சோறு


வயிற்றை நிரப்புகிறது
நமது கை
மனசை நிரப்புகிறது
பரிமாறுபவரின்
கை.....

No comments: