5.03.2009

அரசியல்

பிச்சையாக
பணம்
கிடைத்தால்
பிச்சைக்காரன்
வாக்கு
கிடைத்தால்
பணக்காரன்

No comments: