5.05.2009

ஆபத்து

சில
இடங்களில்
மெளனமாகவே
இருக்க
வேண்டியிருக்கிறது!
தமிழன்
என்பதை
மறைப்பதற்காக...

No comments: