5.05.2009

பாசம்

என்
முகத்தை
எப்போது
முதன் முதலாய்
பார்த்தேன்
என்று
சத்தியமாய்
எனக்கு
ஞாபகம்
இல்லை

ஆனால்,

என்
முகத்தை
எப்போது
முதன் முதலாய்
பார்த்தாள்
என்று..

நிச்சயமாய்
அம்மாவுக்குத்
தெரிந்திருக்கும்

No comments: