5.04.2009

திருத்தம்

மதம்
பிடித்து
யானை
போல்
அலைவதை
விட
நாத்திகனாக
இருப்பது
மேல்!

No comments: