5.03.2009

நாகரீகம்

காதலியை
கல்யாணம்
கட்டவே
யோசிக்கிறார்கள்

எப்படி..
தாஜ்மஹால்
கட்டுவார்கள்?

No comments: