5.06.2009

ஆதிக்கம்

தலைமைச்
சமையல்காரன்
வீட்டில் கூட...
எல்லாச்
சமையலையும்
மனைவிதான்
செய்யவேண்டியிருக்கிறது!

No comments: