5.03.2009

பிச்சைக்காரன்

மிச்சம்!
நமக்கு
குப்பை...
அவனுக்குச்
சாப்பாடு
...

No comments: