5.03.2009

கலவரம்


மனிதன்
கொல்லப்படுகிறான்

மதம்
வளர்கிறது...

பாவம்
அப்படியே
இருக்கிறான்
கடவுள்...

No comments: