5.03.2009

தொலைபேசி

உன்
இலக்கத்தை
சுழற்றும்
போது...
ஒரு
கணத்தில்
உலகத்தை
சுற்றி..
வருகிறது
மனசு

No comments: