5.04.2009

கண்ணீர் அஞ்சலி

கடவுளின்
புதிய
அவதாரம்
இறந்து
போனது

ஒரு
மதக்கலவரத்தில்

No comments: