5.04.2009

பசி

சாப்பிடத்
தொடங்கும் போது
இருக்கும்
அவசரம்
முடியும்
போது
இருப்பதில்லை!

No comments: