5.19.2009

பித்து

இறுதி
உர்வலங்கள் கூட
சந்தோசமாக
கொண்டாடப்படுகிறது !

நடைப்பிணமாக
இருப்பதை விட
வேறென்ன
செய்யமுடியும்
எங்களால்...

ஒன்று மட்டும்
உண்மை

உலகத்தின்
ஆயுசு
குறைகிறது....

No comments: