5.16.2009

சில நிஜங்கள் ...! பகுதி 2

இலவசமாய்
என்னவெல்லாம்
கொடுக்கிறார்கள்
என்பதை
வைத்தே
வாக்குகள்
தீர்மானிக்கப்படுகின்றன !
அதுசரி
இலவசமாய்
கொடுப்பதற்கு
இவர்கள்
என்ன
அட்சய பாத்திரமா
வைத்திருக்கிறார்கள் ...


அதிகம்
வாக்குகள்
பெற்றால்
தலைவர்
ஆகலாம்
அது
நல்ல -
வாக்கானாலும் சரி
கள்ள -
வாக்கானாலும் சரி !


காயம் பட்டவனின்
குருதியின்
நிறத்தை வைத்தல்ல
தோலின்
நிறத்தை வைத்தே
தீர்மானிக்கப்படுகின்றன
உலகத்தின்
உதவிகள் ...

கை நீட்டி
உதவி
கேட்டால்
உதவுவதை விட்டு
எத்தனை பேர்
கை நீட்டுகிறார்கள்
என்று
கணக்குக்காட்டி
பெருமைப்பட்டுக்
கொள்கிறார்கள்
இந்த
உலகத்தினர் !
தொடரும் ...

No comments: