5.04.2009

ஜனநாயகம்

எவர்
வேண்டுமானாலும்
பேசலாம்...
ஆனால்!
எழுதிக்கொடுப்பதை
மட்டும் ?

No comments: