5.14.2009

ஏகாந்தம்


இருவரும்

நிறைய

பரிமாறிக்கொள்கிறோம்

ஒரு

வார்த்தையைக் கூட

செலவழிக்காமல்