1.31.2010

அழகான கவிதை

கழிப்பறையில்
இருந்து
யோசிக்கும்போதும்
கிடைக்கிறது
அழகான
கவிதை....

No comments: