1.31.2010

தேடல்

எதைப்பற்றி
கவிதை எழுதலாம்
என்று
தேடித் தேடிக்
களைத்த பின்பு
எழுதத்தொடங்கினேன்
தலைப்பு
தேடல்

No comments: