5.27.2010

விபச்சாரியின் கணக்கு

விபச்சாரியின்
வரவு செலவுக்
கணக்கிலும்
காசு மட்டுமே
இருந்தது
வந்து போனவன்கள்
இல்லை....

No comments: