8.05.2012

மார்பு

சிறுவயதில்
மென்மையாகத்தான்
இருந்தது
வளர வளர
உங்கள் விஷமப்
பார்வைகளாலும்
உரசல்களாலும்
கனத்துப்போனது
என் மார்பும்
மனசும் ....

No comments: